.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้น AP 
สายชั้น AP
 


นางประยอม บุญศักดิ์
หัวหน้าโครงการ ครูเชี่ยวชาญ


นางเรวดี จันดอนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุริยา ศรีคราม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุดาพร สุธรรมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวคนธ์ ทองพุ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรยา สืบภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิฑูรย์ หมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลลักษณ์ บุญเต็ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรศรี ดวงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมชัย จารุจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพนมวัลย์ คงสำรวย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารยา กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทิพย์วัลย์ แก้วพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ


Mr.David Paul Gardner
ครูอัตราจ้าง


นายเทพรัตน์ เข็มเพชร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวมุละพร ความสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวพรนภา มะลิวัลย์
เจ้าหน้าทีธุรการ AP
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com