: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 

  หน้าหลัก    สมาคมผู้ปกครองฯ 
สมาคมผู้ปกครองฯ
 


นายสุกรี คำหลอม
นายกสมาคม


นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร
รองนายกสมาคมฯ 1


ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
รองนายกสมาคมฯ 2


นายศุภโชค วีระกุล
ประชาสัมพันธ์


ร.ต.อ.อลงกต งามกิ่ง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นางสุมนา คำศรีสุข
เหรัญญิก


นายจักรี ศรีประนม
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นายนภดล คำหล่อ
เลขานุการ


นายสันติ เหล่าพงษ์ศร
ผู้ช่วยเลขานุการ


นายสันต์ชัย พุทธบุญ
วิชาการ


นางสุพรรณี สาริบุตร
ผู้ช่วยวิชาการ


สิบโทปรีชา โมฬีชาติ
นายทะเบียน


นายเรืองศักดิ์ หวานใจ
ผู้ช่วยนายทะเบียน


นายธนวัฒน์ คชาธานี
โภชนาการ


นายสมัย ไชยวิเศษ
ผู้ช่วยโภชนาการ


ดร.นัฐพงษ์ พลศรีเมือง
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย


นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร


นางสุนันท์ นครวงศ์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ


นายไสว ศรีจันทร์
ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินการบัญชี


วัตถุประสงค์ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนุบาลอุบลราชธานี
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com