.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
 
เจ้าหน้าที่และบุคลากร


นางพรรณี สายบัว
หัวหน้างานพัสดุ


น.ส.จุฑามาศ ศรีเสริม
เจ้าหน้าที่การเงิน


นายปกรณ์ วงศ์ชาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


น.ส.ธนพรกิติพิเชฐสรรค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายอุทัย วันชม
ช่างไม้1 (ลูกจ้างประจำ)


นางสมคิด หาวัน
แม่ครัว(ลูกจ้างประจำ)


นายสมศักดิ์ ทองภาพ
นักการ(ลูกจ้างประจำ)


นายฉลวย พันธ์เพ็ง
นักการ(ลูกจ้างประจำ)


นางมลเทียร โลทัง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นายวิวัฒน์ชัย ศรีพิทักษ์
พนักงานขับรถ


นางดา ทองวิเศษ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางอุดร ปลูกเจริญ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นทอง
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางรอยใจ แถมศิริ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางบัวผัน บำรุงผล
แม่บ้าน


นางหนูเวียง พิทักษ์ษา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางประยงค์ ถิระกิจ
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางทนงค์ ภูลา
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางยุพิน ปัทธรรมวงศ์
ผู้ช่วยแม่ครัว


นางสาวสายพิณ ภูลา
แม่บ้าน


น.ส.อัชรา มะยมทอง
แม่บ้าน


นางทัศนา ไตรวงษ์
แม่บ้าน


น.ส.สุภาวดี ผิวเงินยวง
แม่บ้าน


นางสุดใจ สอดส่อง
แม่บ้าน


นางพรทิพย์ เนตรสุวรรณ
แม่บ้าน


นางสาวจิราพร คันธรส
แม่บ้าน


นายอิสระ บุญสูง
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า


นายนิธินันท์ โคตรบุรี
เจ้าหน้าที่ห้องวัดผล


นายบรรพต ชนะกุล
นักการภารโรง


นางนันทภารัตน์ สิมานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล


นายสิทธิชัย โคตรบุรี
เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ


นายปิ่นทอง โสภากัณฑ์
นักการภารโรง


นายอภิวัฒน์ ผ่าดวงดี
นักการภารโรง


นายวิทยา นิ่งนาน
นักการภารโรง


นายบุญมา ภิญโญ
นักการภารโรง


นายแสวง ดาวศุกร์
นักการภารโรง


นายประจักษ์ ศรีชัย
นักการภารโรง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com