.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้น EP 
สายชั้น EP
 


นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการ


นางวงเพชร การุณย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพรรณี สาริบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.วิภาวี ประสานสอน
ครู


นางธิดาภรณ์ ทินบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.รัตนา การงาน
ครู


นางศิริพร ทาปศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลทอง สายเบาะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชไมพร ฉาไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเตือนใจ ไทยแท้
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ อนันตภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมั่นใจ ผิวงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพุทธินันท์ บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนฤมล บ่อทอง
ครูอัตราจ้าง


น.ส.นภาพร เรือนเจริญ
ครูอัตราจ้าง


นางศรคนึง ทองชุม
ครูอัตราจ้าง


น.ส.เยาเรศ มีศรี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจิตราพร บุตราช
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ศรินยารัตน์ สุวรรณพรม
ครูอัตราจ้าง


น.ส.สุภัทรา เมฆพัฒน์
ครูอัตราจ้าง


น.ส.สุปรียา ใจเอื้อ
ครูอัตราจ้าง


น.ส.บุญญาพร มันไร่
ครูอัตราจ้าง


Mr.Gri Benedict Pagunsan Suasa
ครูอัตราจ้าง


Mr.William Lionel Philp
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ศุภาลักษณ์ อังคะฮาด
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ณัฐฐิรา สิมานุรักษ์
ครูอัตราจ้าง


Mr.Paul David James
ครูอัตราจ้าง


Mr.Michael Edward Baxter
ครูอัตราจ้าง


Mr.Stephen Brown
ครูอัตราจ้าง


Mr.Stefan Jorgen Starck
ึครูอัตราจ้าง


Mr.Scott Michalel Fraser
ครูอัตราจ้าง


Miss.Leslie Ann Joy Sarno Benasahan
ครูอัตราจ้าง


Miss.Krizlyn Baliad Makiling
ครูอัตราจ้าง


Mr.Jason Leigh Brunt
ครูอัตราจ้าง


น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐสิน
เจ้าหน้าที่ Copy room


นายอิสระ บุญสูง
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


นางนวลสวาท ศรีชัย
แม่บ้าน


น.ส.พรสวรรค์ ศรีเสริม
แม่บ้าน
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com