.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้น EP 
สายชั้น EP
 


นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการ


นางสิริลักษณ์ บุญสาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพรรณี สาริบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชไมพร ฉาไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ อนันตภักดิ์
ครูชำนาญการ


นางวงเพชร การุณย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดาภรณ์ ทินบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัตนา การงาน
ครู


นางศิริพร ทาปศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิไลทอง สายเบาะ
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร.ต.สัจจวัฒน์ ศรีชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพุทธินันท์ บุ้งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรทิพย์ ดวงมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนภาพร เรือนเจริญ
ครูอัตราจ้าง


นางสาววริษา มุขมณี
ครูอัตราจ้าง


นางสาวนฤมล บ่อทอง
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณัฐฐิรา จึงจงสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุภัทรา เมฆพัฒน์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวชมัยพร จินดาวงษ์
ครูอัตราจ้าง


Mr. Gri Benedics Suasa
ครูอัตราจ้าง


Mr. William Lionel Philp
ครู


Mr. Stefan Jogen Stark
ครู


Miss.Sabrina Larabie
ครู


Miss. Samantha Cecil Lam
ครู


Mr. Jason Leigh Brunt
ครู
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com