.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 


นางสมลวรรณ คงดี
หัวหน้าสาย ครูชำนาญการ


นางอัมพวัน ตันติศิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเกศสุดา เมฆวิมล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอติพร สิมรีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชลลดา สมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธัญญาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิเชฏฐ์ ตันติศิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอุไรรัตน์ บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ธัญญรัตน์ ศุภธนพิพัฒน์
ครู


นางจิดาภา ป้อมภิทักษ์
ครูชำนาญการ


นางปรวรรณ สีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร.ต.หญิงกิตติพร อุตมังค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมนตรี ร่มเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภากร ทัดเทียม
ครู


นางสาวภัทรานิษฐ์ ธานี
เจ้าหน้าที่สายชั้น


นางประยูร พิมพ์สิงห์
เจ้าหน้าที่สายชั้น
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com