.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    สายชั้นอนุบาล 2 
สายชั้นอนุบาล 2
 


นางฉวีวรรณ ไชยชนะ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ


นางปราณี หงษ์วิไล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบานเย็น ชุมภู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวบุษบา เหล่าโก้ก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิณา สยามล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประไพรัตน์ สุนิพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์
ครูชำนาญการ


นางอาทิตยา รักษาคุณ
ครูผู้ช่วย


น.ส.นฤมล ไหวพริบ
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.วันทนีย์ ประสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.สุภาวดี พงษ์อนันต์
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.กมลชนก แสงกล้า
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.คนิงนิจ ถิระกิจ
ครูพี่เลี้ยง


นางณงนิตย์ ศรีเคลือบ
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.อารีรัตน์ ชลัมพุช
ครูพี่เลี้ยง


น.ส.สุนี รุ่งรัศมี
ครูพี่เลี้ยง
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com