.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย บุญสาม
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
 

 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มกราคม 2561
 
 

 
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
 

โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ

โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
รุ่นที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

1.ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษากับสถาบันนานาชาติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
นิวซีแลนด์โดยตรง และประสบการณ์จากการสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ 27 ท่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการจากคณะอาจารย์ของAUT ที่มาบรรยายในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เน้นการ
เป็นผู้นำ (Leadership) องค์กรในฐานะที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำในองค์กรที่ต้องใช้ภาวะผู้นำในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทฤษฎีการเป็นผู้นำที่วิทยากรนำมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรม ล้วนมีเนื้อหาสาระที่ไม่แตกต่างจากทฤษฎี หรือหลักการที่เคยเรียนรู้ในประเทศไทยมาแล้วเกือบ 90 % จะมีแตกต่างอยู่บ้างก็ในส่วนของการนำทฤษฎีไปปฏิบัติภายใต้นโยบายด้านการจัดการศึกษา ที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการมามีส่วนร่วมจากชุมชนของสถานศึกษามากกว่าประเทศไทย
ในส่วนของทฤษฎีการเป็นผู้นำที่สำคัญ พอสรุปได้จากการบรรยาย ดังนี้
1. ผู้นำต้องรู้จักองค์กรและเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรชัดเจน (Being-me)
2. ผู้นำต้องมีความฝัน (Becoming-Dream) ซึ่งความฝันนั่นเองที่ทำให้เกิดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
3. ผู้นำต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Goals) และใช้ความพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย
4. ผู้นำต้องคำนึงถึงผลกระทบ (Flexibility) ที่อยู่ระหว่างเส้นทางสู่เป้าหมาย ซึ่งการไปสู่เป้าหมาย
ปลายทางขององค์กร ผู้นำต้องมีความสามารถในประเด็นที่สำคัญคือ
- ความสามารถในการสื่อสารกับบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ความสามารถในการเข้าใจเข้าถึงผู้คนทุกระดับในองค์กร
- ความสามารถในการอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจน เพื่อให้
การเดินทางสู่เป้าหมายให้อย่างถูกต้องตรงกัน

 

 2. แนวคิดการประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ในฐานะที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ค่อนข้างชื่นชมและยอมรับในกระบวนการหลักสูตรของการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการศึกษาดูงานที่ค่อนข้างเป็นระบบและได้รับประสบการณ์คือ หลังจากที่ได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีจากคณาจารย์ของ AUT แล้วยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆของนิวซีแลนด์ถึง 5 โรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสซักถามเชิงลึกอย่างละเอียดในทุกด้านที่เป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีประเด็นสำคัญที่โรงเรียนของนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จ สมควรที่ประเทศไทยน่าจะนำมาประยุกต์ในการพัฒนางานคือ
1. ด้านโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์มีการกระจายอำนาจให้
ชุมชน (เล็กกว่าเขตพื้นที่การศึกษาของไทย) ร่วมกับโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐ
กำกับเพียงนโยบายและมีหน่วยงานประเมินความรู้ผู้เรียน
- โรงเรียนมีอำนาจในการสรรหา – พัฒนาครู สอดคล้องกับความต้องการความขาดแคลน
บุคลากรของโรงเรียนอย่างแท้จริง
- โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองในชุมชนได้ในหลายรูปแบบ เช่น
รับบริจาคสื่อการสอน เงินสมทบทุนก่อสร้างอาคาร แม้โรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณจากรัฐอยู่แล้ว
แต่ผู้ปกครองในชุมชนเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างก็
อยากให้บุตรหลานของตนได้รับสิ่งที่ดีกว่า


2. หลักสูตรการศึกษา พบว่าคล้ายกับของไทยมาก เนื่องจากรัฐกำหนดหลักสูตรแกนกลางให้ และ
โรงเรียนสามารถนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพิ่มเติม เนื้อหาให้สอดคล้องกับบริหารของโรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียน
โดยส่วนใหญ่ก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของหลักสูตรของนิวซีแลนด์ทำได้ดีกว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากมีวิชาเลือกมากมาย สื่อการสอนทันสมัย ที่สำคัญคือมีครูสอนตรงตามเนื้อหาวิชา
แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันก็ไม่ใช่ว่า ประเทศไทยจะทำเหมือนนิวซีแลนด์ไม่ได้ เพียงแต่ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ และผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำจากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น มาร่วมกันพัฒนาการศึกษา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชื่อว่าปัญหาด้านการศึกษาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้จะต้องหมดไป ซึ่งขณะนี้พวกเราผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 500 โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่อย่างไม่ท้อถอย

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ด้านหลักสูตร
กล่าวถึงหลักสูตรของการจัดการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาครั้งนี้ มีความเหมาะสม
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาของหลักสูตรสถานที่อบรม (AUT ) คณะวิทยากรจากคณาจารย์ของ AUT และระยะเวลาของการอบรม กล่าวคือ
เนื้อหา เหมาะสมและครอบคลุมต่อหลักการจัดการศึกษาโดยทั่วไป คือมีทั้งวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม และทฤษฏีการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่อนาคตของประเทศ
สถานที่อบรม สะดวกสบายไม่ไกลจากที่พัก และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์
คณะวิทยากร มีความรู้ตรงตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
ระยะเวลา อาจจะลดลงบ้างเหลือ 10 วันในการอยู่ที่นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีเวลาว่างมากเกินไป
และเพื่อประหยัดงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งงบส่วนตัวด้วย
3.2 ด้านการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี คณะผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวกสบายและได้รับความรู้ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน
สมควรได้รับการขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 

นายอภัย บุญสาม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

 

 
ผู้ประกาศ : นายอภัย บุญสาม
ผู้ประกาศวันที่ : 2016-04-11
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com