.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 เกิด   ๒๐  มีนาคม  ๒๕๐๒    ณ บ้านเชือก  ม.๕  ต.หนองขอน   อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
บิดา-มารดา  นายพิมพ์–นางพิมพ์  สบายใจ
คู่สมรส นางเพ็ญโศภิษฐ์ สบายใจ  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 

ประวัติการศึกษา

ป.๔       ร.ร. บ้านเชือก  อ.เมือง  จ.อุบลฯ

ป.๗       ร.ร. บ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

ม.ศ.๓    ร.ร. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ

ป.กศ.  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ม. (ประโยคครูพิเศษมัธยม)

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)  มสธ.

ค.ม. (บริหารการศึกษา)   สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต

บริหารการศึกษา

 

การรับราชการ

ปี ๒๕๒๒   ครู ๑,,อาจารย์ ๑  โรงเรียนเมืองเดชสมสะอาด
ปี ๒๕๒๘   ศึกษานิเทศก์ ๔
,๕  สปอ. ตาลสุม
ปี ๒๕๓๒   อาจารย์ใหญ่ระดับ ๗ ร.ร. บ้านโสกใหญ่  สปอ.พนา จ.อุบลราชธานี

ปี ๒๕๓๕   อาจารย์ใหญ่ระดับ ๗  ร.ร. บ้านโนนขวานายูง 
ปี ๒๕๓๙   อาจารย์ใหญ่ระดับ ๗  ร.ร. บ้านหนองจำนัก
ปี ๒๕๔๑   ผู้อำนวยการ ระดับ ๘ ร.ร. บ้านหนองจำนัก
ปี ๒๕๔๖    ผู้อำนวยการ  ระดับ ๘ ร.ร. บ้านปากห้วยวังนอง
ปี ๒๕๔๗    ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
 ร.ร. บ้านปากห้วยวังนอง
ปี ๒๕๕๑   ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ ร.ร อุบลวิทยาคม
ปี ๒๕๕๖  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   ร.ร. อุบลวิทยาคม
ปี ๒๕๖๑- ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   ร.ร. อนุบาลอุบลราชธานี

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 

๑. ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียน ๓ สมัย กรรมการกลุ่มโรงเรียน 
     ประถมฯ ๔ สมัย
กรรมการกลุ่มโรงเรียนมัธยมที่ ๘,๑๒
๒. คณะกรรมการลูกเสืออำเภอตาลสุม คณะกรรมการคุรุสภา   
    อำเภอตาลสุม

๓. ผู้แทนครูในคณะอนุกรรมการ ข้าราชการครูสามัญประจำจังหวัดอุบล ฯ  (อ.ก.ค.จังหวัด)
๔. วิทยากรการอบรม มากกว่า ๔๐ ครั้ง
๕. คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดอุบลฯ(ปี ๒๕๓๗-๒๕๔๑)

๖. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลฯเขต ๒ (กก.ต./ สว.,สส.) ปี ๒๕๓๖,๒๕๔๑,๒๕๔๓,๒๕๔๙
๗. ผู้แทนครูใน กปจ.เขต ๑   (ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔)
๘. ผู้แทน ก.คศ.ใน อ.ก.คศ. เขต ๑ อุบลฯ  ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒
๑๐.กรรมการบริหารสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระบรม
ชูปถัมภ์ฯ ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗

๑๑.เคยเป็นอนุกรรมการ ชพค. ชพส.จังหวัดอุบลราชธานี      (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖)
๑๒.กรรมการบริหารสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพครูอุบลราชธานีสมาคม ฌศอ.อุบลฯ
๑๓.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำตำบลไร่น้อย ปี พ.ศ.๒๕๔๙ -  ๒๕๕๐
๑๔.กกต.ท้องถิ่นและ ผอ.กกต.เขตเลือกตั้งที่ ๑ อุบลฯ ปี  ๒๕๔๙
๑๕.ประธานกรรมการบริหารเครือข่าย  สถานศึกษาที่ ๑  เมือง ๑
๑๖.ปัจจุบันเป็น กตปน. สพป.อบ.๑
๑๗.คณะทำงานและอนุกรรมการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

๑.  กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดีเด่น ปี ๒๕๖๐
๒.  ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ได้เป็นผลสำเร็จต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๑

๓. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ปี ๒๕๕๘

๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่    ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ
๕.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปี พ.ศ.๒๕๕๕
๖.  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕

๗.  โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๘.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

๙.  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕
๑๐.โรงเรียนต้นแบบยุวทูตความดี ของมูลนิธิยุวทูตความดี     กระทรวงการต่างประเทศ
๑๑.โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี ๒๕๕๔
๑๒.ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาดีเด่นคุรุสภา ปี 2555

๑๓.ผู้บริหาร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
๑๔.ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนมีจรรยา มารยาทดีเด่น
๑๕.ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๑๖.ผู้บริหารส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
๑๗.ผู้บริหารสถานศึกษาประเภทที่ ๑  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑๘.รางวัลเหรียญทองการนำเสนอ  ผลงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐
๑๙.รางวัลเหรียญทองระดับประถม ศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล

๒๐.เข็มรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา

๒๑.รางวัลเข็ม “คุรุสภาสดุดี”  ประจำปี ๒๕๕๖

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 

ผลงานด้านวิชาการ

ปี ๒๕๔๓    

     ๑.การวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
    
 ๒.บทความทางวิชาการและเอกสารองค์กรต่าง ๆ
ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 

    
 ๑.บทความทางวิชาการ ในวารสารเพื่อนครูอุบลฯ
     
 ๒.บทความทางวิชาการ ในวารสารข่าวสมาคม มสธ.
      ๓.บทความทางวิชาการ ในวารสารข่าวสมาคมผู้ประกอบ
          วิชาชีพครู
***แผ่นพับ จุลสาร ข่าว ๑๐ ฉบับ และจุลสารข่าวในองค์กรต่างๆมากกว่า ๑๐ ครั้ง
 ปี ๒๕๔๗ 
     

     ๑.รายงานผลการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
     ๒.รายงานผลการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบนิเทศภายใน แบบ ผสมผสาน

ปี ๒๕๔๘  

     ๑. การเรียนรู้คู่วิจัย  “ตอนอาหารกับฟันผุ”
     
๒. รายงานโครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง

      ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบปี ๒๕๕๔   การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๕   การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ผู้ประกาศ : นายอภัย สบายใจ
ผู้ประกาศวันที่ : 2018-05-30
 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com