.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    กจ.เยี่ยมบ้าน อ.1 
กจ.เยี่ยมบ้าน อ.1
 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านสายชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2556


ครูสุดรพร  พรหมแสงจันทร์ ครูประจำชั้น อ.1/1 เยี่ยมบ้านเด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล  และ เด็กหญิงพิชชา  ขันทองคุณครูจินตนา  ทัดเทียม  ครูประจำชั้น อ.1/2 เยี่ยมบ้าน เด็กชายปราดเปรื่อง เลิศดำรงธรรม  และเด็กชายนภสินธุ์  เต็มศิริคุณครูณิชนันทน์  ตระการไทย  ครูประจำชั้น อ.1/3 เยี่ยมบ้าน เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์เพ็ญ  และ เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์

 
คุณครูศรคนึง  ศรไชย  ครูประจำชั้น อ.1/5  เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทพรงทอง  และ  เด็กชายศักรินทร์  เผือกจันทึก


คุณครูมยุรี  อังคุระษี  ครูประจำชั้น อ.1/5 เยี่ยมบ้าน  เด็กชายณัฐวรรธน์  เปี่ยมเจริญวุฒิ และ เด็กหญิงพรรณปพร  สายแวว


คุณครูอุไรวรรณ  ยืนยาว  ครูประจำชั้น อ.1/6 เยี่ยมบ้าน เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าเชื้อสาย  และ เด็กหญิงนวพร  ประดิษฐ์ชัย


ครูนวลฉวี  อำพัน  ครูประจำชั้น อ.1/7 เยี่ยมบ้าน  เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลวันต์  และ  เด็กหญิงณิชาภัทร  บรรพชาติ


คุณครูนิรมล  สมฉลวย  ครูประจำชั้น อ.1/8 เยี่ยมบ้าน  เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสุกงาม  และ เด็กหญิงรดาณัฐ  คงพิกุล

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com