.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายอภัย สบายใจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
 
 

 
 
กันยานยน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยานยน 2562
 
 

 
  หน้าหลัก    จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากร
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน/ ภาระงาน
           ข้อมูลผู้บริหาร 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน
                    นายอภัย บุญสาม    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศศ.ม. สาขาพัฒนาสังคม 
โทรศัพท์ 081-2823152   e-mail -      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546                         จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   10   ปี     
รองผู้อำนวยการโรงเรียน   4   คน
     1) นายสนั่น สายงาม   วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 089-6245999     e-Mail sanan_sai@hotmail.com   รับผิดชอบบริหารงานวิชาการ                                           
     2) นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา   โทรศัพท์ 081-9974996     e-Mail    -   รับผิดชอบบริหารงานบุคคล
3)     นายอมรินทร์ สุวรรณกูฏ วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขาบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์ 089-6245999     e-Mail    -   รับผิดชอบบริหารงานงบประมาณ
     4) นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร   วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.   สาขาบริหารการศึกษา    โทรศัพท์ 081-5938917     e-Mail     - รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป     
 
          1.3.2 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน  แบ่งตามเพศ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556)
 

 
ตำแหน่ง
จำนวน
 
รวม
ชาย
หญิง
สายบริหารการศึกษา
 
 
 
-                   ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
-
1
-                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4
-
4
รวม
5
-
5
สายครูผู้สอน
 
 
 
-                   ครูผู้ช่วย
-
-
-
-                   ครู คศ.1
-
4
4
-                   ครู คศ.2
2
9
11
-                   ครู คศ.3
16
96
112
-                   ครู คศ.4
3
6
9
รวม
21
115
136
บุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
-                   พนักงานราชการ
-
1
1
-                   ครูธุรการ
1
-
1
-                   ลูกจ้างประจำ
3
4
7
-                   ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
-
-
-
-                   นักวิชาการการเงินและบัญชี
-
1
1
รวม
4
6
10
ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ
 
 
 
-                   ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)
8
22
30
-                   พี่เลี้ยง
-
24
24
-                   รปภ.
1
-
1
-                   พขร.
1
-
1
-                   แม่ครัว
-
11
11
-                   อื่นๆ ระบุ...ลูกจ้างทั่วไป
8
6
14
รวม
18
63
81

 
              จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก ...................62.... คน คิดเป็นร้อยละ .....45.25..........
     จำนวนครูที่สอนตรงตามความถนัด .........75.... คน คิดเป็นร้อยละ .....54.74............
          1.3.3  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปีการศึกษาที่รายงาน)
               1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,714 คน
               2. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,212   คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ย
ชาย
หญิง
 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com