: อนุบาลอุบลราชธานี
    .

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
 

  หน้าหลัก    ������������������������������ ��������������������� 
������������������������������ ���������������������
 

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

               1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑

          2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

         3. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

          4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

          5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com