.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 
เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 10 เมษายน 2563
 
 

 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริหารแบบมีส่วนร่วม


พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานสากลทุกระดับชั้น
2. จัดการศึกษาคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน
5. จัดระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
6. จัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมโลก
7. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
8. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
9. พัฒนาอาคารสถานที่ที่เพียงพอ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริการชุมชน
10. มีการจัดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล
11. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุกโครงการและกิจกรรมอย่างเพียงพอ


เป้าหมาย

1.มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากลทุกระดับชั้น
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคลากรทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
4. มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน

5. มีระบบการบริหารโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและผู้เรียนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาพอย่างเท่าเทียม
6. ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมโลกได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายในปีการศึกษา 2555
8. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
9. มีอาคารสถานที่ที่เพียงพอ เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริการชุมชน
10. มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล
11. มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนทุกโครงการและทุกกิจกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีสำนึกการเป็นพลโลก

 

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com