.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 045245301 Fax 045245482

 
 
นายเสมอ สร้อยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 

 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

               1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานสากลทุกระดับชั้น

               2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมนำความรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

               3. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ

               4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน

               5. พัฒนาระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

               6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคมโลก

               7. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

               8. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้

               9. พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริการชุมชน

               10. มีการจัดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล

               11. มีการจัดสรรงบประมาณเหมาะสมกับภารกิจครอบคลุมแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมอย่างเพียงพอ

               12. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและให้มีเวทีการแข่งขันทุกระดับ

 
: อนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045245301
Email : anubanubon@hotmail.com